Nhận định nào sau đây về muối cacbonat là đúng

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây về muối cacbonat là đúng? Tất cả muối cacbonat đều

A. bị nhiệt phân trừ muối cacbonat của kim loại kiềm

B. không tan trong nước

C. bị nhiệt phân tạo ra oxit kim loại và cacbon đioxit

D. tan trong nước

Đáp án A.

Tất cả muối cacbonat đều bị nhiệt phân trừ muối cacbonat của kim loại kiềm.