Công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là gì

Câu hỏi 1: Công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là gì?

A. Tìm kiếm hồ sơ, thống kê hồ sơ

B. Tạo lập hồ sơ, cập nhật hồ sơ và khai thác hồ sơ

C. Thêm, sửa, xóa hồ sơ

D. Tìm kiếm, sắp xếp, thống kê, lập báo cáo hồ sơ

Đáp án B: Công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là tạo lập hồ sơ, cập nhật hồ sơ và khai thác hồ sơ.

Câu hỏi 2: Công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là gì?

A. Tạo lập hồ sơ

B. Cập nhật hồ sơ

C. Khai thác hồ sơ

D. Tất cả các công việc trên

Đáp án D: tất cả các công việc trên.