Công cụ nào dưới đây đặc trưng cho nền văn minh thông tin

Câu hỏi: Công cụ nào dưới đây đặc trưng cho nền văn minh thông tin

A. Máy truyền hình
B. Điện thoại di động
C. Radio
D. Máy tính điện tử

Đáp án D.

Máy tính điện tử là công cụ đặc trưng cho nền văn minh thông tin.