Cư dân khu vực trên thế giới sử dụng đồ sắt đầu tiên là

Câu hỏi: Cư dân khu vực trên thế giới sử dụng đồ sắt đầu tiên là

A. Nam Á, Bắc Á
B. Tây Á, Nam Âu
C. Đông Á, Bắc Mĩ
D. Tây Âu, Nam Âu

Đáp án B.

Khoảng 3000 năm trước đây, cư dân Tây Á và Nam Âu là những người đầu tiên biết đúc và sử dụng đồ sắt.