Thời đá mới con người đạt được nhiều thành tựu lớn lao ngoại trừ

Câu hỏi: Thời đá mới con người đạt được nhiều thành tựu lớn lao ngoại trừ

A. Đã biết ghè sắc và mài nhẵn đá thành hình công cụ.

B. Biết tạo ra lửa.

C. Biết đan lưới và làm chì lưới đánh cá.

D. Biết làm đồ gốm.

Đáp án B.

Thành tựu biết tạo ra lửa là có từ thời kì Người tối cổ, không phải thành tựu to lớn của thời kì đá mới.