Có mấy điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa

Câu hỏi: Có mấy điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa?

Trả lời:

Hàng hóa là sản phẩm của lao động và có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán. Để sản phẩm trở thành hàng hóa cần có 3 điều kiện sau:

– Do lao động tạo ra.

– Có công dụng nhất định.

– Khi tiêu dùng phải thông qua mua bán.

Có 2 loại hàng hóa là hàng hóa vật thể và hàng hóa phi vật thể.