Mã hóa thông tin là quá trình

Câu hỏi: Mã hóa thông tin là quá trình

A. Nhận dạng thông tin

B. Chuyển thông tin về bit nhị phân

C. Đưa thông tin vào máy tính

D. Chuyển dãy hệ nhị phân về hệ đếm khác

Đáp án C.

Mã hoá thông tin là quá trình đưa thông tin vào máy tính để lưu trữ, xử lí được thông tin, thông tin phải biến đổi thành dãy bit.