Cờ lau tập trận là nói về nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam

Câu hỏi: Cờ lau tập trận là nói về nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam?

A. Lê Hoàn

B. Trần Quốc Tuấn

C. Đinh Bộ Lĩnh

D. Trần Thủ Độ

Đáp án C.

Cờ lau tập trận là nói về nhân vật Đinh Bộ Lĩnh trong lịch sử Việt Nam.