Đối tượng nào tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin

Câu hỏi: Đối tượng nào tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin?

A. Table (bảng)
B. Form (biểu mẫu)
C. Query (mẫu hỏi)
D. Report (báo cáo)

Đáp án B.

Đối tượng Form tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin.