Có bao nhiêu biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại

Câu hỏi: Có bao nhiêu biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Đáp án A.

Có 5 biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại:

– Biện pháp canh tác

– Biện pháp thủ công

– Biện pháp hóa học

– Biện pháp sinh học

– Biện pháp kiểm dịch thực vật – SGK Công nghệ 7 trang 30, 31, 32.