Châu chấu trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường qua

Câu hỏi: Châu chấu trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường qua

A. phổi
B. da
C. mang
D. hệ thống ống khí

Đáp án D.

Châu chấu trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường qua: hệ thống ống khí.