Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa đó là đặc điểm nổi bật của

Câu hỏi: Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa đó là đặc điểm nổi bật của

A. Vùng công nghiệp

B. Điểm công nghiệp

C. Trung tâm công nghiệp

D. Khu công nghiệp tập trung

Đáp án A.

Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa, đó là đặc điểm nổi bật của vùng công nghiệp.