Chất bị biến đổi về mặt hóa học trong quá trình tiêu hóa

Câu hỏi: Chất bị biến đổi về mặt hóa học trong quá trình tiêu hóa

A. Lipit
B. Nước
C. Vitamin
D. Muối khoáng

Đáp án A.

Lipit trong quá trình tiêu hóa bị biến đổi thành axit béo và glixerin.