Ở thỏ thức ăn được biến đổi sinh học diễn ra chủ yếu ở

Câu hỏi: Ở thỏ thức ăn được biến đổi sinh học diễn ra chủ yếu ở

A. ruột non
B. dạ dày
C. ruột già
D. manh tràng

Đáp án D.

Ở thỏ thức ăn được biến đổi sinh học diễn ra chủ yếu ở manh tràng.