Câu nào dưới đây không nói về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Câu hỏi: Câu nào dưới đây không nói về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

A. Dốt đến đâu học lâu cũng biết

B. Học đi đôi với hành

C. Trăm hay không bằng tay quen

D. Đi một ngày đàng, học một sang khôn

Đáp án D.

“Dốt đến đâu học lâu cũng biết” là câu thành ngữ không nói về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.