Các vòng hoàn lưu của dòng biển bán cầu Bắc có chiều

Câu hỏi: Các vòng hoàn lưu của dòng biển bán cầu Bắc có chiều

A. ngược chiều kim đồng hồ
B. cùng chiều kim đồng hồ
C. từ bắc xuống nam
D. từ nam lên bắc

Đáp án B.

Cùng chiều kim đồng hồ.