Các protein được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều bắt đầu bằng axit amin

Câu hỏi: Các protein được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều bắt đầu bằng axit amin

A. Mở đầu
B. Valin
C. Foocmyl metionin
D. Metionin

Đáp án D.

Các chuỗi acid amin được tổng hợp ở trong tế bào nhân thực được bắt đầu bằng acid amin metionin.

Ở tế bào nhân sơ, chuỗi acid amin được tổng hợp mới mở đầu bằng acid amin focmyl metionin.