Ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa vì

Câu hỏi: Ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa vì

A. Công nghiệp hóa luôn gắn liền với hiện đại hóa

B. Các nước trên thế giới đều thực hiện đồng thời hai quá trình này

C. Nước ta thực hiện công nghiệp hóa muộn so với các nước khác

D. Đó là nhu cầu của xã hội

Đáp án C.

Nước ta thực hiện công nghiệp hóa muộn so với các nước khác nên công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa.