Các nước Đông Nam Á không có chung đường biên giới với nước ta trên biển là

Câu hỏi: Các nước Đông Nam Á không có chung đường biên giới với nước ta trên biển là

A. Malaixia

B. Brunây

C. Mianma

D. Singapo

Đáp án C.

Quốc gia Đông Nam Á không có chung biển Đông với nước ta là Mianma.