Trên các tuyến đường biển quốc tế sản phẩm được chuyên chở nhiều nhất là

Câu hỏi: Trên các tuyến đường biển quốc tế sản phẩm được chuyên chở nhiều nhất là

A. Sản phẩm công nghiệp nặng

B. Các loại nông sản

C. Các loại hàng tiêu dùng

D. Dầu thô và sản phẩm của dầu mỏ

Đáp án D.

Trên các tuyến đường biển quốc tế, sản phẩm được chuyên chở nhiều nhất là: Dầu thô và sản phẩm của dầu mỏ.