Các loại luật liên quan đến quyền trẻ em là

Câu hỏi: Các loại luật liên quan đến quyền trẻ em là

A. Hiến pháp
B. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
C. Luật hôn nhân và gia đình
D. Cả A, B, C

Đáp án D.

Các loại luật liên quan đến quyền trẻ em là:

+ Hiến pháp.

+ Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Luật hôn nhân và gia đình.