Vùng lãnh hải rộng bao nhiêu hải lý và tính từ đâu?

Câu hỏi: Vùng lãnh hải rộng bao nhiêu hải lý và tính từ đâu?

A. 12 hải lí tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải
B. 24 hải lí tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải
C. 12 hải lí tính từ vùng đặc quyền kinh tế
D. 12 hải lí tính từ đường bờ biển

Đáp án A.

Vùng lãnh hải rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở.