Tháp dân số cho biết

Câu hỏi: Tháp dân số cho biết

A. Trình độ văn hóa của người dân

B. Dân số thành thị và nông thôn

C. Dân số hoạt động trong các ngành kinh tế

D. Tổng số nam và nữ phân theo từng độ tuổi, số người trong độ tuổi lao động

Đáp án D.

Tháp dân số cho biết tổng số nam và nữ phân theo từng độ tuồi, số người trong độ tuổi lao động.