Bón vôi cho đất mặn có tác dụng

Câu hỏi: Bón vôi cho đất mặn có tác dụng

A. Làm cho đất tơi xốp
B. Làm giảm độ chua
C. Tăng cường chất hưu cơ cho đất
D. Đẩy Na+ ra khỏi bề mặt keo đất

Đáp án D.

Bón vôi cho đất mặn có tác dụng đẩy Na+ ra khỏi bề mặt keo đất.