Biểu hiện nào dưới đây chỉ ra cách thức làm thay đổi chất của sự vật hiện tượng

Câu hỏi: Biểu hiện nào dưới đây chỉ ra cách thức làm thay đổi chất của sự vật hiện tượng

A. Liên tục thực hiện các bước nhảy

B. Kiên trì tích lũy về lượng đến một mức cần thiết

C. Bổ sung cho chất những nhân tố mới

D. Thực hiện các hình thức vận động

Đáp án B.

Biểu hiện kiên trì tích lũy về lượng đến một mức cần thiết chỉ ra cách thức làm thay đổi chất của sự vật, hiện tượng.