Khối đa diện đều loại {4;3} là khối

Câu hỏi: Khối đa diện đều loại {4;3} là khối

A. Khối 12 mặt đều
B. Khối lập phương
C. Khối tứ diện đều
D. Khối bát diện đều

Đáp án B.

Khối đa diện đều loại {4;3} là khối là khối lập phương.

Khối đa diện đều loại {3;4} là bát diện đều.