Tầng lớp bị trị đông đảo nhất thời Trần là

Câu hỏi: Tầng lớp bị trị đông đảo nhất thời Trần là

A. nô tì

B. thợ thủ công

C. nông dân cày ruộng đất công của làng xã

D. nông dân tự do

Đáp án C.

Tầng lớp bị trị đông đảo nhất trong xã hội thời Trần là nông dân cày ruộng đất công của làng xã.