Biện pháp để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng là

Câu hỏi: Biện pháp để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng là

A. ngăn chặn nạn du canh, du cư

B. áp dụng biện pháp nông – lâm kết hợp

C. thực hiện kĩ thuật canh tác trên đất dốc

D. chống suy thoái và ô nhiễm đất

Đáp án D.

Biện pháp để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở đồng bằng nước ta là chống suy thoái và ô nhiễm đất.