Học qua mạng Internet học bằng giáo án điện tử là ứng dụng của tin học trong

Câu hỏi: Học qua mạng Internet học bằng giáo án điện tử là ứng dụng của tin học trong

A. Giải trí

B. Giáo dục

C. Trí tuệ nhân tạo

D. Truyền thông

Đáp án B.

Học qua mạng Internet, học bằng giáo án điện tử là ứng dụng của tin học trong giáo dục. Các hình thức đào tạo qua mạng máy tính ngày càng được phổ biến trên quy mô toàn cầu.