Bề mặt trái đất được chia ra làm

Câu hỏi: Bề mặt trái đất được chia ra làm

A. 12 múi giờ, mỗi múi rộng 15o kinh tuyến
B. 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 15o kinh tuyến
C. 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 30o kinh tuyến
D. 12 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 30o kinh tuyến

Đáp án B.

Giải thích:

Trái Đất tự quay 1 vòng hết 24 giờ, lấy 1 vòng Trái Đất là 360o/24 = 15o (Mục II, SGK/21 địa lí 10 cơ bản).