Ai là người tiến hành cuộc Duy tân ở Nhật

Câu hỏi: Ai là người tiến hành cuộc Duy tân ở Nhật? Diễn ra vào thời gian nào?

A. Tướng quân, 1/1867
B. Quý tộc, tư sản hóa, 3/1868
C. Minh Trị, 1/1868
D. Tư sản công nghiệp, 3/1869

Đáp án C.

Minh Trị là người tiến hành cuộc Duy tân ở Nhật. Nó diễn ra vào 1/1868.