Yếu tố tạo nên cuộc cách mạng trong sản xuất thời nguyên thủy là

Câu hỏi: Yếu tố tạo nên cuộc cách mạng trong sản xuất thời nguyên thủy là

A. chế tạo cung tên
B. công cụ bằng kim khí
C. làm đồ gốm
D. trồng trọt, chăn nuôi

Đáp án B.

Công cụ kim khí đã mở ra một thời đại mới mà tác dụng và năng suất lao động của nó vượt xa thời đại đồ đá. Nhờ có đồ kim khí, người ta có thể khai phá những vùng đất đai mà trước kia chưa khai phá nổi, có thể cày sâu cuối bẫm, có thể xẻ gỗ đóng thuyền. Đây thực sư là một cuộc cách mạng trong sản xuất. Lần đầu tiên trên chặng đường dài của lịch sử, con người có sản phẩm thừa.

-> Yếu tố tạo nên cuộc cách mạng trong sản xuất thời nguyên thủy là công cụ bằng kim khí ra đời và được sử dụng rộng rãi.