Xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lý được gọi là?

Câu hỏi: Xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lý được gọi là?

A. khoa học.

B. tiết kiệm.

C. trung thực.

D. sống và làm việc khoa học.

Đáp án D.

Xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lý được gọi là sống và làm việc khoa học.