Vùng Viễn Đông có đặc điểm nổi bật là

Câu hỏi: Vùng Viễn Đông có đặc điểm nổi bật là

A. Có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp

B. Vùng kinh tế có sản lượng lương thực, thực phẩm lớn

C. Các ngành luyện kim, cơ khí, khai thác và chế biến dầu khí phát triển

D. Phát triển đóng tàu, cơ khí, đánh bắt và chế biến hải sản

Đáp án D.

Vùng Viễn Đông có đặc điểm nổi bật là phát triển đóng tàu, cơ khí, đánh bắt và chế biến hải sản.