Vùng phía Đông Hoa Kỳ có địa hình chủ yếu là

Câu hỏi: Vùng phía Đông Hoa Kỳ có địa hình chủ yếu là

A. Đồng bằng ven biển tương đối lớn, núi thấp
B. Đồng bằng châu thổ rộng lớn, núi thấp
C. Đồng bằng nhỏ hẹp ven biển, núi thấp
D. Cao nguyên cao, đồ sộ và núi thấp

Đáp án A.

Vùng phía Đông Hoa Kỳ có địa hình chủ yếu là đồng bằng ven biển tương đối lớn, núi thấp.