Vùng đất Việt Nam gồm toàn bộ phần đất liền và các

Câu hỏi: Vùng đất Việt Nam gồm toàn bộ phần đất liền và các

A. hải đảo

B. đảo ven bờ

C. đảo xa bờ

D. quần đảo

Đáp án A.

Vùng đất Việt Nam gồm toàn bộ phần đất liền và các hải đảo (SGK Địa lý 12 cơ bản, Trang 13).