Với sự kiện 17 nước châu Phi được trao trả độc lập lịch sử ghi nhận năm 1960 là

Câu hỏi: Với sự kiện 17 nước châu Phi được trao trả độc lập lịch sử ghi nhận năm 1960 là

A. Năm châu Phi giải phóng.

B. Năm châu Phi.

C. Năm châu Phi nổi dậy.

D. Năm châu Phi thức tỉnh.

Đáp án B.

Với sự kiện 17 nước châu Phi được trao trả độc lập, lịch sử thế giới đã ghi nhận năm 1960 là “năm châu Phi”.