Quốc hội đã ban hành một số điều luật chống tội phạm Tin học trong bộ luật hình sự vào ngày tháng năm nào

Câu hỏi: Quốc hội đã ban hành một số điều luật chống tội phạm Tin học trong bộ luật hình sự vào ngày tháng năm nào

A. 12/12/2005

B. 13/01/2000

C. 12/2005

D. 31/01/2005

Đáp án B.

Ngày 13/01/2000 quốc hội đã ban hành một số điều luật chống tội phạm tin học trong bộ luật hình sự. Chính phủ đã có những giải pháp thực tế để ngăn chặn những hành vi lợi dụng Internet xâm phạm an ninh, kinh tế quốc gia và truyền bá văn hóa phẩm độc hại.