Việc xác định bài toán là đi xác định các thành phần nào

Câu hỏi: Việc xác định bài toán là đi xác định các thành phần nào?

A. Input
B. Output
C. Input và Output
D. Không có thành phần nào

Đáp án C.

Việc xác định bài toán là đi xác định Input và Output.