Trong ngôn ngữ lập trình Pascal biểu thức số học nào sau đây là hợp lệ

Câu hỏi: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, biểu thức số học nào sau đây là hợp lệ

A. 5a + 7b + 8*c
B. 5*a +7*b +8*c
C. {a + b}*c
D. x*y(x +y)

Đáp án B.

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, không được bỏ dấu nhân (*) trong tích và chỉ dùng cặp ngoặc tròn để xác định trình tự thực hiện phép toán → loại A. C. D → Đáp án B.