Việc lưu trữ dữ liệu đầy đủ và hợp lý sẽ

Câu hỏi: Việc lưu trữ dữ liệu đầy đủ và hợp lý sẽ

A. Hỗ trợ thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu
B. Hỗ trợ ra quyết định
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai.

Đáp án C.

Việc lưu trữ dữ liệu đầy đủ và hợp lí sẽ hỗ trợ thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu, hỗ trợ cho quá trình lập kế hoạch, ra quyết định xử lí công việc của người có trách nhiệm.