Việc áp dụng mô hình 3R nhằm sử dụng vật liệu

Câu hỏi: Việc áp dụng mô hình 3R nhằm sử dụng vật liệu

A. bảo đảm an toàn

B. bảo đảm hiệu quả

C. bảo đảm sự phát triển bền vững

D. cả A,B và C

Đáp án D.