Vì sao chúng ta phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

Câu hỏi: Vì sao chúng ta phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

Trả lời:

– Chúng ta phải tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác vì: tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc.

– Tạo điều kiện cho đất nước ta phát triển nhanh chóng, góp phần phát triển văn hóa nhân loại tiến bộ hơn.

– Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác bằng cách: tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới, tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và truyền thống của dân tộc ta.