Trong lịch sử loài người đã tồn tại mấy kiểu nhà nước?

Câu hỏi: Trong lịch sử loài người đã tồn tại mấy kiểu nhà nước?

A. 4 – chủ nô – phong kiến – tư hữu – XHCN

B. 4 – phong kiến – chủ nô – tư sản – XHCN

C. 4 – chiếm hữu nô lệ – phong kiến – tư bản – XHCN

D. 4 – địa chủ – nông nô, phong kiến – tư bản – XHCN

Đáp án C.

Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại 4 kiểu nhà nước, bao gồm các kiểu nhà nước là chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản và xã hội chủ nghĩa.