Về mặt tín ngưỡng cư dân Văn Lang Âu Lạc có tục

Câu hỏi: Về mặt tín ngưỡng cư dân Văn Lang Âu Lạc có tục

A. thờ cúng tổ tiên.
B. thờ thần – vua.
C. ướp xác.
D. thờ phụng Chúa Giê-su.

Đáp án A.

Về mặt tín ngưỡng cư dân Văn Lang Âu Lạc có tục thờ cúng tổ tiên..