Quân đội thời Văn Lang được tổ chức như thế nào

Câu hỏi: Quân đội thời Văn Lang được tổ chức như thế nào

A. Chia thành cấm quân và quân địa phương

B. Chia thành quân triều đình và quân ở các lộ

C. Chia thành cấm binh và hương binh

D. Chưa có quân đội

Đáp án D.

Thời Văn Lang chưa có quân đội. Khi có chiến tranh, vua Hùng và các Lạc tướng huy đông thanh niên trai tráng ở các chiềng chạ tập hợp lại cùng chiến đấu.