Từ công thức hóa học của CuSO4 có thể suy ra được những gì

Câu hỏi 1: Từ công thức hóa học của CuSO4 có thể suy ra được những gì?

A. CuSO4 do 3 nguyên tố Cu, O, S tạo nên.

B. Có 3 nguyên tử oxi trong phân tử.

C. Có 2 nguyên tử S trong phân tử

D. Tất cả đáp án.

Đáp án A. CuSO4 do 3 nguyên tố Cu, O, S tạo nên.

Câu hỏi 2: Từ công thức hóa học của CuSO4 có thể suy ra được những gì?

A. CuSO4 do 3 nguyên tố Cu, O, S tạo nên.

B. Có 4 nguyên tử oxi trong phân tử.

C. Phân tử khối là 160 đvC.

D. Tất cả đáp án.

Đáp án D: Tất cả các đáp án trên.