Điều kiện để chất mới ra đời là gì

Câu hỏi: Điều kiện để chất mới ra đời là gì

A. Tăng lượng liên tục

B. Lượng biến đổi trong giới hạn cho phép

C. Lượng biến đổi đạt tới điểm nút

D. Lượng biến đổi nhanh chóng

Đáp án C.

Điều kiện để chất mới ra đời là khi lượng biến đổi đạt tới điểm nút.