Trước tình hình khó khăn của đất nước những năm cuối thế kỷ 19 yêu cầu gì đặt ra

Câu hỏi: Trước tình hình khó khăn của đất nước những năm cuối thế kỷ 19 yêu cầu gì đặt ra

A. Thay đổi chế độ xã hội hoặc cải cách xã hội cho phù hợp

B. Cải cách duy tân đất nước

C. Thực hiện chính sách đổi mới đất nước

D. Thực hiện chính sách canh tân đất nước

Đáp án A.

Trước tình hình khó khăn của đất nước những năm cuối thế kỷ 19 yêu cầu gì đặt ra là thay đổi chế độ xã hội hoặc cải cách xã hội cho phù hợp.