Trong truyện Thánh Gióng bộc lộ những phẩm chất nào

Trong truyện, Thánh Gióng bộc lộ những phẩm chất nào

Trong truyện, Thánh Gióng đã bộc lộ những phẩm chất: sức mạnh quật khởi, tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết chống giặc ngoại xâm.

Hình tượng người anh hùng sinh ra trong nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng, lớn lên mang sức mạnh bảo vệ nhân dân.

Những chi tiết làm nổi bật phẩm chất nhân vật Thánh Gióng

Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói: “Mẹ ra mời sứ giả vào đây”. Sứ giả vào, đứa bé bảo: “Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tắm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này”. -> Phẩm chất yêu nước, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hi sinh.

Chi tiết roi sắt gãy và Thánh Gióng nhổ tre bên đường thay roi đánh giặc càng khẳng khẳng định sức mạnh phi phàm của nhân vật, đồng thời là chi tiết thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy của bậc anh hùng trong chiến đấu.

Đánh giặc xong cưỡi ngựa về trờ -> Phẩm chất trong sạch, không màng vật chất, không màng danh dự.